srednjovjekovna bosna

Srednjovjekovna Bosna

Stjepan Kotromanić: “Ako Bošnjanin bude dužan, a pobjegne iz Bosne z dugom – da mu nije vjere ni ruke od gospodina bana!”

Utvndi zakon ki je prvo bio medu Bosnom i Dubrovnikom, da zna vsaki človjek, koji je zakon bil:
Ako ima Dubrovčanin koju pravdu na Bošnjaninu – da ga pozove pred gospodina bana ili pred njegova vladaoca roka da mu ne bude odgovoriti.
Ako Bošnjanin zapiši da nije dužan da mu nareče priseći samošestu, koje ljubo postavi banj rod.

Ako bude podoban od banova roda tko – da mu su porotnici od njegova plemena, koga mu hotenje.
A toj da se zna – da ne može tehej pobjegnuti, a veće ne može pred nikoga mu nareći.
A kto Dubrovčanin ubije ali posječe u Bosni, ili Bošnjanin Dubrovčanina — taj pravda da je pred gospodinom banom, a osud da grede banu na njih.
Ako bude svada Bošnjanina z Dubrovčaninom u Dubrovnici – da sudi knez dubrovački i sudje, a globa općini.

Ako Bošnjanin uhiti Dubrovčanina za konja, a on bude ukraden ili uhušen, a pravi Dubrovčanin: >> Moj je konj vlašti!, volja: »Ja sam ga kupio, ne znam od koga!«, volja povije od koga je kupljen, volja priseže samošest – čist duga da bude!
I ako Bošnjanin bude dužan, a pobjegne iz Bosne z dugom – da mu nije vjere ni ruke od gospodina bana!
I ako Bošnjanin izme dobitak dubrovački na vjeru, i knjiga bude u Dubrovnici, ako knez i sudje pošlju da je knjiga prava – da je vjerovana, da plati Dubrovčaninu i bez prestavštine!

Ako li tat ili husar uzme Dubrovčaninu u banovu vladanju, tko se uvje – da plati Dubrovčaninu i bez prestavštine, a gospodinu banu vsaki šest volova na svoju glavu – i da se ne vrate!
Ako rat bude, česa bog uliši, medu Bosnom i Dubrovnikom, da gospodin ban da rok Dubrovčanom šest mjeseca, da si podu u Dubrovnik slobodno – na to im je vjera gospodina bana Stjepana!

A Dubrovčane da živu Humskom zemljom u njih zakonu – u prvom.
A ovomuj pisanju svjedok:
Župan Krkša i veliki vojevoda Vladisav Galešić i Vukosav Tepčić, Radosav Hlapenović, Stjepko Radosalić, Miloš Vukasić, Stjepan Družčić, Budisav Gojsalić, Vladisav Vukasić, Mioten Draživojević, Pribisav Milibratić.

A od Završja:
Župan Ivahan Pribilović, Vlatko Dobrovojević, čeonik Hlap, Ivan Budisalić, Divoš Tihoradović, Gojsay Vojsilović, Branoš Ceprnjić, knez Pavao Hrvatinić, Stanac Vojsalić.

A siju knjigu pisa Priboje, dijak veliki slavnoga gospodina bana Stjepana, gospodina svem zemljam! bosancem’ i humscem’ i Donjem krajem’ gospodin.