srednjovjekovna bosna

Srednjovjekovna Bosna

Duh viteštva

Duh viteštva, koji je karakterističan za čitavu srednjovjekovnu Europu, zahvatio je i Bosnu.

Na stećcima se pored predstava lova mogu uočiti i razvijeniji oblici viteških igara. Tadašnji svijet uživao je i u raznim takmičenjima i vježbama sa oružjem. U srednjovjekovnoj Europi igra i zabava su bili dio svakodnevnog života i njima su se predavali svi društveni slojevi.

Kod nas je od igara bil poznato kolo, koje se često prikazuje na stećcima. Pored lova, viteških igara i gozbi, bosanski vladari i feudalci su sve češće tražili i druge vidove zabave. Na njihovim dvorovima se okupljaju domaći i strani artisti, uz pratnju različitih muzičkih instrumenata. Ova vrsta zabave postala je opšta potreba kako plemstva tako i građana.